การยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

การขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย เป็นด่านสำคัญของนักเรียนที่จะไปศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย เพราะการมีวีซ่าจะทำให้สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ แต่เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนคงมีความสงสัยว่ายื่นวีซ่านักเรียนออสต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ? แล้ววีซ่านักเรียนออสทำงานได้ไหม วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าไปเรียนออส เพื่อปลดล็อกข้อสงสัยทั้งหมดในบทความนี้!

รู้จักวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย (Subclass 500) คือวีซ่านักเรียนชั่วคราวที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนในประเทศออสเตรเลีย มีตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึงระดับวิชาชีพ วิทยาลัย โดยสามารถลงทะเบียนเรียนได้สูงสุด 5 ปี ผู้ถือวีซ่านักเรียนสามารถเดินทางเข้าและออกประเทศออสเตรเลียไม่จำกัดครั้ง และจะต้องมีประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ (Overseas Student Health Cover: OSHC)

คุณสมบัติในการขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

1.นักเรียนต้องมีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จึงจะสามารถสมัครวีซ่านักเรียนออสได้
2.นักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีเอกสาร Welfare Arrangements และ Parental Consent จากผู้ปกครอง
3.มีเอกสารยืนยันการลงทะเบียนเรียน คือ Confirmation of Enrolment (CoE) จากสถาบันการเรียน
4.มีประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ (Overseas Student Health Cover) ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ประเทศออสเตรเลีย
5.เขียน Genuine Temporary Entrant (GTE) เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการอาศัยอยู่ประเทศออสเตรเลียชั่วคราวเท่านั้น
6.มีเอกสารยืนยันอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อช่วยให้การพิจารณาวีซ่าง่ายขึ้น เช่น หลักฐานรับรองการทำงานปัจจุบันหรือล่าสุด ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการเรียน เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ที่มีกับประเทศที่มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่านักเรียนออส

 • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยเหลือครอบคลุมระยะเวลาเรียนทั้งหมด
 • จดหมายตอบรับจากสถาบันศึกษา ยืนยันการลงทะเบียนเรียน (Confirmation of Enrolment: CoE)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสูติบัตร
 • ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ออกโดยสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
 • ใบรับรองการจบการศึกษา (Graduation Certificate) ออกโดยสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ถ้ากำลังศึกษาอยู่ต้องมีเอกสารรับรองสถานะการเป็นนักเรียน นักศึกษา
 • เอกสารรับรองการทำงาน (Employment Letter) เฉพาะนักเรียนที่มีประสบการณ์ทำงานแล้ว
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือสำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • สำหรับผู้ชายต้องมีสำเนาเอกสารทางการทหาร ได้แก่ สด. 8 / สด. 43 อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินส่วนบุคคล หรือผู้สนับสนุนทางการเงิน

ขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

1.เตรียมเอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่าเรียนออสเตรเลียให้พร้อม
2.ซื้อประกันสุขภาพ (Overseas Student Health Cover)
3.ยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย สามารถยื่นได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 • ยื่นวีซ่านักเรียนออนไลน์ : ผ่านทาง ImmiAccount ที่เว็ปไซต์ online.immi.gov.au โดยกรอกข้อมูลออนไลน์ตามขั้นตอน และอัปโหลดเอกสารต่าง ๆ เป็น PDF
 • ยื่นด้วยตนเอง : ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย บริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ

4.ผู้สมัครวีซ่าทั้ง 2 ช่องทางจะต้องตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลที่กำหนด และเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์ (Biometrics) หรืออัตลักษณ์บุคคลที่ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย บริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด
5.รอผลการพิจารณาวีซ่า โดยอาจมีเจ้าหน้าที่สถานทูตติดต่อมาเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ต้องแสดงหลักฐานทางการเงินเท่าไร?

หลักฐานทางการเงินเป็นเอกสารเพื่อยืนยันว่าผู้สมัครวีซ่ามีทุนทรัพย์เพียงพอเมื่ออยู่ในประเทศออสเตรเลีย โดยครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ค้างชำระ ค่าครองชีพ ค่าที่พัก และตั๋วเครื่องบินไปกลับ ซึ่งค่าครองชีพปัจจุบันของนักเรียนต่อปีปัจจุบันกำหนดอยู่ที่ 21,040 AUD นั่นหมายถึง หากระยะเวลาเรียน 1 ปี ยอดเงินที่ควรแสดงต้องมากกว่า หรือประมาณ 500,000 บาท

หลักฐานทางการเงินที่สามารถนำมาแสดงได้

1.จดหมายรับรองจากธนาคาร (Bank Guarantee Letter) สามารถขอจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ
2.รายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ภาษาอังกฤษ
3.ลักฐานทางการเงินของผู้ปกครองหรือผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อแสดงว่าสามารถสนับสนุนทางการเงินให้กับผู้สมัครได้ โดยจะต้องแสดงรายได้ขั้นต่ำ 60,000 AUD ต่อปี สำหรับนักเรียนคนเดียว หรือ 70,000 AUD ต่อปี สำหรับนักเรียนที่มีครอบครัวติดตาม

วีซ่านักเรียนออส ทำงานได้หรือไม่?

สำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนออส ทำงาน Part-time ได้ตั้งแต่วันที่เริ่มเรียนเท่านั้น โดยสามารถทำได้ 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ในช่วงเปิดเทอม และทำได้แบบเต็มเวลาในช่วงปิดเทอม

ข้อควรรู้เกี่ยวกับวีซ่านักเรียนออส

 • เมื่อวีซ่าผ่าน ข้อมูลวีซ่าจะถูกเชื่อมโยงทางดิจิทัลกับหนังสือเดินทาง โดยจะไม่ได้รับตราประทับอนุมัติวีซ่าบนหนังสือเดินทาง
 • ควรขอวีซ่าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน
 • ควรไปถึงศูนย์ยื่นวีซ่าก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที
 • การพิจารณาการอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
 • หากไม่ได้รับอนุมัติการขอวีซ่า จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี

อ่านมาถึงตรงนี้ ก็ขอบอกเลยว่าหากยื่นเอกสารครบถ้วน การได้วีซ่านักเรียนออสก็ไม่ใช่เรื่องยาก! แต่ถ้าใครต้องการผู้ดูแล ไม่มั่นใจกลัวกรอกข้อมูลผิด ขั้นตอนก็มีมากมายจนไม่รู้ว่าต้องเริ่มทำอะไรก่อน เอกสารที่ต้องเตรียมเพียงพอหรือไม่ จะเริ่มต้นเขียน GTE อย่างไรดี ต้องตรวจสุขภาพที่ไหน ตรวจอะไรบ้าง รีบมองหาตัวช่วยเลย!

  New Ambitions เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนต่อประเทศออสเตรเลียและการยื่นวีซ่าวีซ่าสำหรับนักเรียนที่ต้องการไปเรียนต่อ พร้อมให้คำแนะนำและบริการดูแลตั้งแต่การเลือกคอร์สเรียน การเตรียมตัว การยื่นวีซ่านักเรียนออส ตลอดจนจบการศึกษา จากทีมงาน NAICE เพื่อให้การเรียนต่อออสเตรเลียของคุณจบครบในที่เดียว

  Welcome

  Sign up to get all thefashion news, website updates, offers and promos.