โครงการ Working & Holiday คืออะไร ?

หลายๆคนคงกำลังมองหาโอกาสในการท่องเที่ยว ทำงาน หรือเรียนต่อต่างประเทศ และเชื่อว่าประเทศออสเตรเลีย คงจะเป็นหนึ่งประเทศที่อยู่ในใจใครหลายๆคน วันนี้เรามาทำความรู้จักโครงการ Working & Holiday ซึ่งเป็นโครงการที่จะให้วีซ่าที่สามารถทำได้ทั้งท่องเที่ยว ทำงาน และลงเรียนไม่เกิน 4 เดือน ที่ประเทศออสเตรเลีย

Working & Holiday Visa Program เป็นโครงการแลกเปลี่ยน ไทย-ออสเตรเลีย ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่มีอายุ 18-30 ปี บริบูรณ์ ได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยว ทำงาน และทดลองการใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลียเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยโครงการนี้จะเปิดรับสมัครทุกปี จำนวนโควต้ารับสมัครจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี

ค่าธรรมเนียมวีซ่า Working & Holiday 510 AUD หรือ ประมาณ 12,000 บาท

ผู้ที่ถือวีซ่า Working & Holiday สามารถ:

🧡 อาศัยในประเทศออสเตรเลียสูงสุด 12 เดือน

🧡 ทำงานกับผู้ว่าจ้างคนเดิมไม่เกิน 6 เดือน

🧡 ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 4 เดือน

🧡 เดินทางเข้า-ออกประเทศออสเตรเลียไม่จำกัดจำนวนครั้ง

🧡 ยื่นใบสมัครวีซ่าประเภอนี้ได้อีกครั้งเป็นครั้งที่ 2 หากผู้สมัครทำงานที่ประเทศออสเตรเลียมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 เดือนในอุตสาหากรรมการท่องเที่ยว การเกษตร การป่าไม้ หรือการประมงในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศออสเตรเลีย

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

🧡 มีสัญชาติไทย

🧡 อายุ 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 31 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ขอยื่นวีซ่า

🧡 มีวุฒิการศึกษาตามที่กำหนดไว้

🧡 มีทุนทรัพย์ในการดำรงชีวิตขณะอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็นจำนวนเงิน 5,000 AUD (ประมาณ 120,000 บาท)

🧡 มีหลักฐานผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

🧡 ต้องเดินทางโดยไม่มีผู้ติดตาม

🧡 มีหนังสือรับรองคุณสมบัติ ซึ่งออกให้โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)

🧡 ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานสุขภาพที่กำหนดไว้ และไม่มีประวัติอาชญากรรม

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า

เอกสารที่ช้ประกอบการยื่นสมัครวีซ่าจะต้องเป็นฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

🧡 หนังสือเดินทางและสำเนาหนังสือเดินทางที่แสดงรายละเอียดของผู้สมัครชัดเจน หนังสือเดินทางต้องมีอายุมากกวา 6 เดือน

🧡 รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาดใช้ทำหนังสือเดินทาง 1 รูป

🧡 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทำเบียนบ้าน

🧡 ใบรับรองผลการเรียน (Transcript)

🧡 หลักฐานการทำงาน (ถ้ามี)

🧡 หลักฐานทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน

🧡 หนังสือรับรองคุณสมบัติจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

1. ลงทะเบียนเพื่อขอรับ Username และ Password ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับ Username และ Password จึงจะสามารถขอยื่นสมัครทางออนไลน์ได้ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน www.dcy.go.th www.dcy.go.th; โดยผู้สมัครควรเตรียมเอกสารก่อนการลงทะเบียนดังนี้

เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้

🧡 ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง สวมใส่ชุดสุภาพ และไม่เกิน 3 เดือน

🧡 เลขบัตรประจำตัวประชาชน

🧡 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทยและอังกฤษ สะกดคำนำหน้าและชื่อตามหนังสือเดินทาง)

🧡 อีเมล และตรวจทานการสะกดชื่ออีเมลให้ถูกต้อง

2. การทดสอบสมัครออนไลน์ ระบบการรับสมัครจะเปิดเพื่อทดสอบการรับสมัคร ก่อนวันสมัครจริง ถ้าหากมีผู้สมัครเต็มจำนวนที่กำหนด ระบบจะปิดทำการรับสมัครทันที

3. การสมัครออนไลน์ ผู้สมัครสามารถยื่นสมัครขอวีซ่าตามวันที่กำหนด ถ้าหากมีผู้สมัครเต็มจำนวนที่กำหนด ระบบจะปิดทำการรับสมัครทันที

4. การส่งเอกสารยืนยันการสมัคร

🧡 ใบปะหน้า

🧡 ใบสมัคร (พิมพ์จากการสมัครออนไลน์)

🧡 บันทึกข้อตกลง (ดาวน์โหลดไฟล์จากระบบการสมัคร) พร้อมลงลายมือชื่อของผู้สมัคร ผู้ปกครอง และพยาน

🧡 เอกสารและหลักฐานการขอหนังสือรับรองคุณสมบัติจาก ดย.

ข้อกำหนดด้านทักษะภาษาอังกฤษ

ผู้สมัครจะยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ ณ วันที่ยื่นสมัครวีซ่าโดยแสดงผลคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง

🧡 แสดงคะแนนผลการทดสอบ IELTS 4.5 ขึ้นไปในทุกทักษะและอายุของผลคะแนนไม่เกิน 12 เดือน ณ วันที่ยื่นสมัครวีซ่า

🧡 แสดงผลการทดสอบ OET อายุไม่เกิน 12 เดือน ณ วันที่ยื่นสมัครวีซ่า

🧡 แสดงคะแนนผลการทดสอบ TOEFL iBT คะแนน 32 คะแนนรวมทุกทักษะ และอายุของผลคะแนนไม่เกิน 12 เดือน ณ วันที่ยื่นสมัครวีซ่า

🧡 แสดงคะแนนผลการสอบ PTE Academic คะแนนขั้นต่ำ 30 รวมทุกทักษะ และอายุของผลคะแนนไม่เกิน 12 เดือน ณ วันที่ยื่นสมัครวีซ่า

🧡 แสดงคะแนนผลการทดสอบ CAE คะแนนขั้นต่ำ 30 รวมทุกทักษะ และอายุของผลคะแนนไม่เกิน 12 เดือน ณ วันที่ยื่นสมัครวีซ่า

ข้อกำหนดด้านวุฒิการศึกษา

🧡 เป็นผู้ที่ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษา 1-6 และมัธยมศึกษาอย่างน้อย 3 ปี ในสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนเป็นหลัก

🧡 เป็นผู้ที่ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา 5 ปี ในสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนเป็นหลัก

🧡 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีระยะเวลา 2 ปี ในสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนเป็นหลัก

🧡 สำเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียหลักสูตร 1 ปี ในระดับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลของวีซ่าประเทศออสเตรเลียที่น่าสนใจเพราะผู้ถือวีซ่านี้สามารถทำได้ทั้งท่องเที่ยว ทำงาน และเรียนที่ประเทศออสเตรเลียระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ สำหรับใครที่อยากไปทำงานในต่างประเทศในระยะสั้น เพื่อหาประสบการณ์ใหม่

แหล่งข้อมูล: www.thailand.embassy.gov.au

Leave a Replay

เกี่ยวกับ Naice

NEW AMBITIONS ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เราช่วยดูแลและเตรียมการวางแผนการศึกษาเพื่อเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของทุกคน ภารกิจและความมุ่งมั่นของเรากว่า 20 ปี คือการสร้างความมั่นใจและอิสระให้กับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ ไม่ว่าจะอายุหรือเชื้อชาติใดๆ

ประเทศไทย

ติดตามเรา

ประเทศเนปาล

ติดตามเรา

โพสต์ล่าสุด

Q&A

Do you have a dream Destination on your mind?

Let's help you choose the best suited option! Get Free Counselling with our Counsellors and plan your study abroad journey

Leave Us Your Info

Welcome

Sign up to get all thefashion news, website updates, offers and promos.